STATUT
FUNDACJI WSPIERANIA EKOLOGII ECO FOR LIFE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Ekologii „ECO FOR LIFE” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją’, została zawiązana oświadczeniem woli przez Annę Marię Łasicę­Czaplejewicz i Annę Marię Niewodzką przed asesorem notarialnym Wojciechem Gonet, zastępcą Iwony Umeckiej w Warszawie przy ul Patriotów 309 ( Repetytorium A nr 1191/2013 oraz repetytorium A nr 2336/2013) i działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r., ( tekst jednolity Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm, oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może ona z poszanowaniem obowiązujących przepisów oraz umów międzynarodowych prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić (w kraju i za granicą) działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§6

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi FUNDACJA WSPIERANIA EKOLOGII „ECO for LIFE”.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Ochrony Środowiska

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

Cele Fundacji:

 1. Propagowanie wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 2. Uwrażliwienie na potrzeby natury oraz podkreślanie więzi człowieka ze środowiskiem naturalnym.
 3. Prowadzenie kampanii społecznych, na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 4. Organizowanie konkursów, imprez artystycznych i sportowych, które będą propagować p􀀟stawy proekologiczne,
 5. Promowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym człowieka.
 6. Promowanie aktywnego wypoczynku i czynnej aktywności sportowej (prozdrowotnej, nie agresywnej wobec organizmu ludzkiego) szczególnie wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów
 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację aktywności sportowej dla seniorów
 8. Promowanie rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym.
 9. Edukacja młodzieży w dziedzinie popularyzacji zasad współistnienia człowieka przyrody, jako nierozerwalnych elementów środowiska naturalnego.
 10. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekologii i ochrony naturalnych zasobów ziemskich.
 11. Popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie nieużytków ziemskich w miejsca sportu i rekreacji.
 12. Popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie odpadów cywilizacyjnych w dobra użytkowe.
 13. Wspierać badań nad wykorzystaniem naturalnych produktów w kosmetyce.
 14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; poprzez promowanie firm i osób, które w swej działalności kierują się dbałością o środowisko naturalne (lub które w ramach swojej działalności wspierają ochronę środowiska naturalnego lub wprowadzają eko-innowacyjne rozwiązania w firmach)
 15. Edukacja z zakresu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu za środowisko naturalne.
 16. Promowanie firm i osób szczególnie zasłużonych, jako odpowiedzialni w biznesie za środowisko naturalne w poszczególnych regionach kraju
 17. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej poprzez propagowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego.
 18. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 19. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 20. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; w dziedzinie ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem eka-innowacji;
 21. Przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym; jako niezgodnym z naturalnym rozwojem człowieka.
 22. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekologii i ochrony naturalnych zasobów ziemskich.
 23. Propagowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. Opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących zagrożeń dla harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody.
 2. Publikowanie materiałów na temat współistnienia człowieka w przyrodzie oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego.
 3. Wydawnictw promujących proekologiczne postawy w życiu codziennym,aktywny wypoczynek oraz zdrowe sporty
 4. Wydawnictw promujących proekologiczne postawy przedsiębiorców
 5. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wykładów i innych imprez związanych z tematem proekologicznym.
 6. Organizowanie konkursów, imprez artystycznych i sportowych, które będą propagować postawy proekologiczne,\
 7. Popularyzację działalności Fundacji wśród potencjalnych fundatorów, inspirując ich do aktywnego włączenia się w działalność Fundacji.
 8. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych promujących proekologiczny styl życia.
 9. Współpracę z instytutami, placówkami naukowymi oraz uczelniami w zakresie badań służących ochronie środowiska.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski składników majątkowych przekazanych przez fundatorów w oświadczeniu woli o założeniu Fundacji. a także środki finansowe z:
  a. darowizn, spadków, zapisów, etc.
  b. dotacji, subwencji i grantów
  c. dochodów ze zbiórek publicznych
  d. dochodów z majątku Fundacji
  e. odsetki bankowe
  f. działalności gospodarczej Fundacjioraz otrzymane lub wypracowane mienie ruchome nieruchome nabyte w toku działania Fundacji.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych zgodnie z przepisami prawa dewizowego., a także w metalach i kamieniach szlachetnych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie a w przypadku Zarządu Fundacji jednoosobowego oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu.
 5. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 6. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 7. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 9. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji.

Rozdział 4
Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji
Rada Fundacji

Rozdział 5
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedna kadencję.
 3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 5. Pierwszym Prezesem Zarządu Powołanym przez Radę Fundacji została Anna Maria Niewodzka
 6. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Do zadań Zarządu należy:
  a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b. uchwalanie regulaminów,
  c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  g. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
  h. połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
 9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział 6
Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się trzech do pięciu członków.
 3. W skład Rady fundacji wchodzą Fundatorzy i eksperci.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze uchwały.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub prawomocnego skazania go na karę pozbawienia praw publicznych.
 7. Dopuszcza się uczestnictwo w Zarządzie jednego członka Rady.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 11. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
 12. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał , zwykłą większością qworurm. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 13. Do zadań Rady należy:
  a. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
  b. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  c. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
  d. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
  e. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  f. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  g. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji
 14. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
  a. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  b. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział 7
Prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Fundacja nie będzie prowadzić działalność gospodarczej:

Rozdział 8
Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający samodzielnie.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu.

Rozdział 9
Zmiana Statutu

Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji z zgodą Zarządu Fundacji. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

Rozdział 10
Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W spawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają większością w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział 11
Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Koordynator projektu

Anna Niewodzka -Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
ecoforlife@n-s.pl

Nurtują cie pytania? Skontaktuj się z nami…